§ 1 – Generelt

Nærværende abonnementsbetingelser er gældende fra indmeldelsestidspunktet og danner grundlag for den indmeldtes medlemskab af en lokalforening tilknyttet Konservativ Ungdoms Landsorganisation (i det efterfølgende kaldet KULO).
 

§ 2 – Medlemskab
Medlemskab kan tegnes af alle. For personer under 18 år kræves forældres/værges samtykke.

Ved accept af abonnementsbetingelserne erklærer medlemmet sig indforstået med at overholde de i aftalen fastsatte betingelser og vilkår, gældende ret samt lokalforenings og KULOs vedtægter.
Standardvedtægter for lokalforeningen samt KULOs vedtægter forefindes på følgende link: http://konservativungdom.dk/vedtaegter. Eventuelle særvedtægter for lokalforeningen kan rekvireres ved at sende en mail til: mail@konservativungdom.dk.

Kontingentet betales for at være medlem af en lokalforening og giver de medlemsrettigheder, som står beskrevet i lokalforeningens vedtægter.

Kontingentet fastlægges en gang årligt jf. lokalforeningens vedtægter. Den til enhver tid gældende kontingentsats forefindes på følgende link: https://konservativungdom.dk/kontakt-ku/lokalforeningerne.
 

§ 3 – Betaling
Kontingentet opkræves en gang årligt. Opkrævningen foregår jf. lokalforeningens vedtægter.

Til betaling med betalingskort har KULO indgået en indløsningsaftale med Nets Denmark A/S og Teller A/S, og som betalingsgateway har KULO indgået en aftale med QuickPay ApS.
Lokalforeningen eller KULO har på intet tidspunkt kendskab til medlemmets betalingskortoplysninger.

Til betaling via Betalingsservice har KULO indgået en aftale med Nets Denmark A/S.

Kvitteringen sendes til den af medlemmet oplyste mailadresse. Kopi heraf kan rekvireres ved at sende en mail til: medlem@konservativungdom.dk.

§ 4 – Fortrolighed
Lokalforeningen og KULO er forpligtet til at behandle dokumenter samt øvrige oplysninger, som medlemmet måtte meddele lokalforeningen og KULO forud for eller efter indgåelsen af abonnementsbetingelserne, fortroligt. Lokalforeningen og KULO træffer alle nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse af sådanne oplysninger meddelt i medfør af abonnementsbetingelserne, ligesom lokalforeningen og KULO pålægger sine ansatte ovennævnte fortrolighedsforpligtelse.
 

§ 5 – Ikrafttræden og løbetid
Abonnementsbetingelserne træder i kraft, når KULO registrer første kontingentindbetaling og løber indtil, den bringes til ophør i overensstemmelse med det i § 6 anførte.
 

§ 6 – Opsigelse og ophævelse
Lokalforeningen er berettiget til at opsige medlemskabet jf. lokalforeningens vedtægter.

KULO er berettiget til at opsige medlemskabet jf. KULOs vedtægter.

Medlemmet er berettiget til at opsige medlemskabet ved skriftlig meddelelse herom til KULO til øjeblikkelig virkning. Opsigelsen er registreret hos KULO og lokalforeningen, når medlemmet på den oplyste mailadresse har modtaget en skriftlig bekræftelse.

Ved væsentlig misligholdelse af betalingsbetingelserne er lokalforeningen og KULO berettiget til uden varsel at ophæve medlemskabet til øjeblikkelig virkning.
 

§ 7 – Erstatning
Det er mellem lokalforeningen, KULO og medlemmet aftalt, at lokalforeningen og KULO ikke kan ifalde erstatningsansvar som følge af handlinger, undladelser m.m. foretaget i forbindelse med lokalforeningen eller KULOs afgørelser truffet i medfør af abonnementsbetingelserne eller gældende ret.
 

§ 8 – Overdragelse
Medlemmet kan kun overdrage de i abonnementsbetingelserne definerede rettigheder eller forpligtelser til tredjemand jf. lokalforeningens og KULOs vedtægter.

For medlemmer under 18 år må betalingsforpligtelser gerne overdrages til medlemmets forældre/værge.
 

§ 9 – Lovvalg og værneting
Abonnementsbetingelserne er underkastet dansk ret, og enhver tvist mellem parterne vedrørende denne skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København.
 

Abonnementsbetingelserne er sidst revideret i oktober 2014.